เป้าหมายหลัก

วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รายงาน

รายงาน
_ การดำเนินงานในควอเตอร์ที่ 3 จะทำอย่างไร
โรงเรียนได้นัดหมายให้ครูทุกคนเตรียมแผนเพื่อเตรียมขึ้นบล๊อกตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม เป็นต้นไปโดยมีครูท้อป ครูต้อมและครูกุ้งคอยดูแลแนะนำ ในส่วนห้องเรียนได้มีการปรับปรุงห้องเรียนเพื่อเตรียมรับกิจกรรมในควอเตอร์ที่ 3 โดยการใช้กระดาษชานอ้อยทำบอร์ดทุกห้องเพื่อติดผลงานเด็กๆ
_ประเมินภาพรวมของโรงเรียนเป็นอย่างไร ทั้งครูและนักเรียน
จากการเริ่มใช้แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนามาระยะหนึ่งนั้น ในระยะแรกครูแต่ละคนยังไม่เข้าใจแนวทางทั้งหมดมีการสะดุดบ้างจะมีทำเป็นบางคนโดยเฉพาะแกนนำจะทำก่อนแต่คนอื่นๆยังเหมือนเดิม เริ่มจากการเข้าแถวในช่วงแรกทั้งครูและนักเรียนต่างยังไม่คุ้นชินกับวิธีการดังกล่าว การให้ แสดงความเคารพกันยังเขินอายกันอยู่
    หลังจากนั้นได้ประชุมชี้แจงทำความเข้าถึงขั้นตอนต่างๆและมีการซักถามกันจนเป็นที่เข้าใจตรงกันการปฏิบัติในกิจกรรมหน้าเสาธงก็เริ่มดีขึ้น เริ่มปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันทั้งเด็กและครู
    การทำจิตศึกษา ในช่วงแรกๆให้เอารวมกันห้องเดียวที่ห้องประชุมให้เด็กนอนอย่างเดียวโดยมีครูเวรคอยดูแลไม่มีบทบรรยายใดๆแต่หลังจากได้นำมาถกกันและได้รับคำแนะนำจากครูท้อป ครูต้อม การทำจิตศึกษาก็สามารถทำแยกห้องได้ ครูมีความเข้าใจกระบวนการขั้นตอนในการทำจิตศึกษาได้ดีขึ้นและนักเรียนหลังจากได้ผ่านจิตศึกษาก็จะมีความสงบมากขึ้น 
_ ความงอกงามของครูทุกคน
ครูส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลังจากได้ผ่านกระบวนการPLC กัน
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยครูทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับเด็กและกระตุ้นให้เด็กสนใจในการเรียนรู้ด้วยปัญหาที่ท้าทายความสามารถในการค้นหาคำตอบให้กับเด็ก ตลอดจนครูสามารถทำจิตศึกษา ทำบอดี้สแกนได้ด้วยตนเอง การควบคุมกำกับระดับชั้นเรียนทำได้ดีขึ้น ครูใช้จิตวิทยาเชิงบวกมากขึ้น นอกจากนั้นก็มีความเข้าใจในการสร้างบล๊อก การลงข้อมูล รูปภาพ ส่วนใหญ่สามารถทำได้ ครูพยายามเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างตามแนวทางของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
_ นักเรียนรายชั้นเป็นอย่างไร

   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คนเป็นชาย 3 คน เป็นหญิง 6 คน นักเรียนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมและรูปแบบที่ครูนำมาใช้ได้เป็นอย่างดี นักเรียนมีสมาธิมีความพร้อมในการเรียนในแต่ละช่วงเวลาเป็นอย่างดี กล้าแสดงออก สามารถบอกความรู้สึก แสดงเหตุผลกับกิจกรรมต่างๆได้เป็นที่น่าพอใจ ความสนใจในการเรียนยาวนานขึ้น รู้จักการรอคอยมีความรับผิดชอบมากขึ้นวิถีเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการมากขึ้นกว่าแรกเริ่มโครงการ