เป้าหมายหลัก

Week1

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : computer สำคัญไฉน?
ชั้นประถมศึกาปีที่ ๔   Quarter ๒   ภาคเรียนที่ ๑   ปีการศึกษา ๒๕๕๗

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจอยากเรียนรู้ เรื่องคอมพิวเตอร์

Week
Input
Process
Out put
Outcome
(๒๑-๒๔
ต.ค.๕๗คำถาม
- รอบๆ ตัวเรามีอะไรบ้าง?
- ระหว่างปิดภาคเรียนนักเรียนไปทำอะไรมาบ้าง
เครื่องมือคิด
round rubin (นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวในคลิปวีดีโอเรื่อง “ต้นกำเนิดคอมพิวเตอร์”)
บรรยากาศ/สื่อ
 - คลิปวีดีโอเรื่อง"ต้นกำเนิดคอมพิวเตอร์”)
- ครื่องคอมพิวเตอร์
ครู (กระตุ้นการเรียนรู้ อำนวยการเรียนรู้ด้วยสื่อและคำถาม)
ห้องเรียน (มีบรรยากาศของการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ เรียนในห้องคอมพิวเตอร์)
- ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนากันเกี่ยวกับวันหยุดในช่วงปิดเรียน ถึงภารกิจที่ครูมอบให้นักเรียนไปหาภาพคอมพิวเตอร์นักเรียนนำภาพมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าได้มาอย่างไรฯ
- ครูพานักเรียนไปดูห้องคอมพิวเตอร์
- นักเรียนดูคลิปวีดีโอเรื่องต้นกำเนิดคอมพิวเตอร์”
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?” “มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง?” “รู้สึกอย่างไร?” นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น
- ครูให้ดูคลิปวีดิโอการ์ตูนเรื่องส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
- ครูสนทนาถึงสิ่งที่เห็นในคลิป ถามความรู้สึก
ชิ้นงาน
- ภาพคอมพิวเตอร์
ภาระงาน
- นำเสนอส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
- ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น
ทักษะ
1. ทักษะการเรียนรู้
- สังเกต : สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว ลักษณะของคอมพิวเตอร์
- เปรียบเทียบ : ขนาดความเร็วของคอมพิวเตอร์ในอดีตและปัจจุบัน
- ลงมือทำ : วาดภาพคอมพิวเตอร์
- ด้านภาษา : เล่ถึงพัฒนการของคอมพิวเตอร์ได้ บอกชื่อส่วนประกอบได้ตอบคำถามได้ตรงประเด็น,แสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่พบได้,อธิบายลักษณะของคอมพิวเตอร์ได้
- ด้านคณิตศาสตร์ : นับจำนวนชิ้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2.ทักษะชีวิต
- สร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาได้สำเร็จด้วยตนเอง
- ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและระมัดระวัง
3.ทักษะสังคม
กล้าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังได้
- รู้จักการรอคอยกันและกัน
- เล่นและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น