เป้าหมายหลัก

Main

ภูมิหลัง


Mind Mapping


ปฏิทินการเรียนรู้


ปฏิทินการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยโครงงาน “คอมพิวเตอร์ สำคัญไฉน?”
Quarter 2/2557 ชั้นประถมศึกปีที่ 5

สัปดาห์ที่
สาระสำคัญ (เป้าหมายหลัก)
เนื้อหา/กิจกรรม
ภาระงาน/ชิ้นงาน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
1
โจทย์ : เรื่องที่อยากเรียนรู้
Key question:
-           ช่วงปิดภาคเรียนนักเรียนประทับใจเหตุการณ์ใดบ้าง
-           ทำไมถึงประทับใจ
-           ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดิโอเรื่อง”ต้นกำเนิดคอมพิวเตอร์”
-           นักเรียนเห็นอะไร
-           นักเรียนคิดอย่างไร
-           นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร
-           เพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้เรื่องนั้น
-           นักเรียนจะตั้งชื่อโครงงานว่าอย่างไร
-           นักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์บ้าง
-           นักเรียนอยากรู้อะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
กระบวนการได้มาซึ่งหัวข้อ
-           ครูและสนทนากันในเรื่องที่ทำในช่วงปิดภาคเรียน
-           ครูเปิดคลิป”ต้นกำเนิดคอมพิวเตอร์”ให้นักเรียนดู
-           นักเรียนเขียนเรื่องที่อยากเรียนผ่านเครื่องมือคิด card and chart
-           เพราะเหตุใดจึงอยากเรียนเรื่องนั้น ผ่านเครื่องมือ Place mat
-           นักเรียนร่วมกันตั้งชื่อโครงงานโดยแบ่งนักเรียนเป็น ๒ กลุ่มเท่ากัน นำชื่อโครงงานของแต่ละกลุ่มมารวมกันจนได้เป็นชื่อโครงงาน ๑ ชื่อ ที่ทุกคนพอใจพร้อมเหตุผล ผ่านเครื่องมือคิด Brainstorming
-           สรุปองค์ความรู้รายสัปดาห์
-           เขียนและวาดสิ่งที่เห็นในคอมพิวเตอร์
-           เขียนเรื่องที่อยากเรียนรู้
-           เลือกหัวข้อโครงงาน
-           เขียนสิ่งที่รู้แล้ว และสิ่งที่อยากรู้
-           สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
เรื่องเล่าช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียน
คลิปภาพยนตร์เรื่อง ต้นกำเนิดคอมพิวเตอร์
ห้องเรียน
สี/ปากกา
กระดาษเอ๔
2
โจทย์ : วางแผนการเรียนรู้
Key Question :
-           นักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอยากเรียนรู้อะไรใน  Quarterนี้
-           นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ในQuarterนี้อย่างไร
กระบวนการวางแผนการเรียนรู้
-           เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
-           ทำปฏิทินการเรียนรู้ ๑๑ สัปดาห์
-           เขียนสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
-           วาดภาพตกแต่งห้องเรียน
-           สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
-           เขียนเรื่องที่อยากเรียนรู้ (แผ่นใหญ่)
-           ทำเค้าโครงปฏิทินการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์
-           นำเสนอปฏิทินการเรียนรู้ (แผ่นใหญ่)
-           ทำปฏิทินการเรียนรู้ (แผ่นใหญ่)
-           Mind mapping
-           สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
-           สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

กระดาษบรุ๊ฟ
ห้องเรียน
สี/ปากกา
บรรยากาศในชั้นเรียน

ปฏิทินการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยโครงงาน “คอมพิวเตอร์ สำคัญไฉน?”
Quarter 2/2557 ชั้นประถมศึกปีที่ 5

สัปดาห์ที่
สาระสำคัญ (เป้าหมายหลัก)
เนื้อหา/กิจกรรม
ภาระงาน/ชิ้นงาน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
3
โจทย์ : คอมพิวเตอร์
Key Question :
-           นักเรียนคิดว่าคอมพิวเตอร์มีความสำคัญอย่างไร
-           คอมพิวเตอร์ทำประโยชน์อะไรได้บ้าง
-            
-            


-           นักเรียนแต่ละคนเขียนความสำคัญของคอมพิวเตอร์ตามความเห็นของตนเอง
-           นักเรียนเขียนสิ่งที่คอมพิวเตอร์สามารถทำได้
-           นักเรียนหาข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์การใช้งานของคอมพิวเตอร์
-           นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อมูลที่ได้ลงในกระดาษชาร์ทแผ่นใหญ่
-           นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานผ่านการ์ตูนช่องหรือนิทาน
-           ครู นักเรียนสนทนาถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานและแก้ไขเรื่องนั้นอย่างไร (Round Rubin)
-           ครูและนักเรียนสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
-           ความรู้ใหม่ที่ได้ไปมีอะไรบ้าง
-           จะนำไปใช้อย่างไร
-           นักเรียนสรุปความสำคัญและการใช้งานของคอมพิวเตอร์
-           สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
-           ชาร์ทความรู้เรื่องความสำคัญของคอมพิวเตอร์
-           Placematประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
-           สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
-           ห้องสมุด
-           ห้องคอมพิวเตอร์
-           ห้องคอมพิวเตอร์
-           บรรยากาศในห้องเรียน
-           กระดาษบรุ๊ฟ
-           กระดาษเอ๔

ปฏิทินการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยโครงงาน “คอมพิวเตอร์ สำคัญไฉน?”
Quarter 2/2557 ชั้นประถมศึกปีที่ 5

สัปดาห์ที่
สาระสำคัญ (เป้าหมายหลัก)
เนื้อหา/กิจกรรม
ภาระงาน/ชิ้นงาน
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
4
โจทย์ : ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
Key Question:
คอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วยอุปกรณ์อะไรบ้าง
-           แบ่งนักเรียนเป็น ๒ กลุ่มโดยให้แต่ละกลุ่มศึกษาส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ว่ามีอะไรบ้าง
-           นักเรียนระดมความคิดเห็นออกแบบชิ้นงานการนำเสนอความรู้เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
-           คระนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคการทำงานตลอดจนวิธีแก้(Round Rubin)
-           ครูและนักเรียนสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
-           ความรู้ใหม่ที่ได้ไปมีอะไรบ้าง
-           จะนำไปใช้อย่างไร
-           นักเรียนสรุปความสำคัญและการใช้งานของคอมพิวเตอร์
-           สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์เป็น Mind Mapping
-           Mind Mappingความรู้เรื่องส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์รายบุคคล
-           สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ Mind Mapping
ห้องคอมพิวเตอร์
กระดาษบรุ๊ฟ
กระดาษเอ ๓
สี
ดินสอ

5
โจทย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น