เป้าหมายหลัก

วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันที่ 5 สิงหาคม 255ณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ นักเรียน 27 คน ชาย 15 คน หญิง 12 คน
ครูวิทยากร ครูภรดำเนินการดังนี้ 

- เมื่อนักเรียนเดินเข้าห้องจะเข้านั่งเป็นรูปวงกลมโดยมีคุณครูนั่งอยู่ก่อน ระหว่างรอคุณครูก็จะนำนนักเรียนทำเบรนยิมรอเพื่อนๆที่ยังไม่พร้อมโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายจนกว่านักเรียนจะพร้อมจึงนำเข้าสู่กิจกรรมที่เตรียมไว้
ขอพลังความรักเอามือวางบนมือกันและกัน หงายฝ่ามือซ้ายเอามือขวาวางลงบนฝ่ามือเพื่อนข้าง หลังจากนั้นครูบอกใครมีพี่ปากกาหยิบออกมา คุณครูแจกกระดาษนักเรียนไหว้รับอย่างนอบน้อมแล้ววางลงตรงหน้าแล้วให้ยกมือหงายฝ่ามือขึ้นนำมาประกบเป็นรูปดอกบัว ไหว้อย่างนอบน้อม ครูจะมีบทพรรณนาตลอดเวลา
ให้นักเรียนวาดรูปและเขียนชื่อตนเองให้ยกมือขวาให้ส่งกระดาษไปทางขวาเขียนข้อความเป็นกำลังให้เพื่อนหนึ่งข้อความในเวลาครึ่งนาที ส่งไปทางขวามือแล้วเขียนข้อความเป็นกำลังใจจนกระดาษของตนเองมาถึงถือว่าสิ้นสุด คุณครูจะใช้คำว่าขอบคุณตลอดที่นักเรียนตั้งใจทำงานขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่เอื้อประโยชน์ให้เรา
เสร็จให้อ่าน แล้ววางตรงหน้า ครูนำส่งสัญญาณระหว่างรอโดยใช้เบรนยิม ให้นำกระดาษไปตกแต่ง
เสร็จ9.00
ภาคบ่ายสังเกตกิจกรรมบอดี้สแกน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ครูดำเนินการดังนี้
 _ ครูนั่งในวงกลมภาคบ่ายเข้าสังเกตกิจกจกรรมบอดี้สแกนชั้นประถมศึกษาปีที่6นักเรียนชาย 10 คน นักเรียนหญิง 11 คน คุณครู 2ท่าน ชาย1 หญิง 1มาเพิ่ม1คนเป็นชายนักเรียนและครูนั่งเป็นวงกลมครูสังเกตนักเรียนว่าอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและว้ให้นักเรียนนอนลงครู้พรรณนาถึงความสำคัญของอวัยวะต่างๆของร่างกายและขอบคุณอวัยวะเหล่านั้น พร้อมกับเน้นย้ำให้นักเรียนหายใจเข้าลึก ๆ ผ่อนลมหายใจออกให้รู้สึกผ่อนคลาย ให้เกรงอวัยวะทุกส่วนแล้วค่อยๆปล่อยให้รู้สึกผ่อนคลาย
อริยาบถเด็กๆนอนหงาย นอนตะแคง นอนคว่ำพอนักเรียนนิ่งครูก็จะนิ่งไม่ส่งเสียงรบกวนเด็กๆช่วงสุดท้าย คุณครูเริ่มพูดถึงแสงสว่างด้านประโยชน์ของแสงสว่างกำหนดแสงสว่างไว้บริเวณศรีษะให้ศรีษะของเราเต็มไปด้วยแสงสว่าง แสงสว่างที่หู แสงสว่างที่ตามองสิ่งที่ดีมีประโยชน์ แสงสว่างไว้บริเวณปาก พูดดีมีสาระ แขนมือ ทำสิ่งที่ดี แสงสว่างกลางดวงใจมีจิตใจดีงามรักทุกคนทุกสิ่งอย่าง แสงสว่างที่เท้า ใช้เท้าในทางเหมาะสมเดินในทางที่ถูกต้องเหมาะสม แสงสว่างมาอยู่ที่ลำตัวเรากระจายไปให้พ่อ แม่ เพื่อนญาติพี่น้องทุกคนบนโลกนี้ค่อยนับหนึ่ง.....................นับสิบลุกขึ้นนั่ง
ครูทบทวน_ ไปสำรวจป่าเจออะไรบ้างนักเรียนยกมือขึ้นตอบ มีปัญหาอะไรบ้าง เส้นทางรก ของหนัก ป่าถูกตัด มีคนเอาขยะไปทิ้งเราแก้ไขอย่างไร หรือมีทางจะช่วยอย่างไร ปลูกป่า ต้นเหตุเกิดจากอะไร ทำอย่างไรให้คนรักต้นไม้ครูให้นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้ไปเรียนรู้มาทั้งสิ่งที่เป็นความรู้และปัญหานำเสนอตามรูปแบบที่นักเรียนสนใจครูแจกกระดาษให้นักเรียนเดินไปรับทีละคน

ผอ.วิเชียร ไชยบัง
_ผอ.ได้รับเชิญไปเป็นกรรมการตัดสินโฆษณาของบริษัทใหญ่ จะกลับมาวันอังคาร
_ เล่าการไปจิตศึกษามอสอง สตอรี่เรื่องของนิลจา เกี่ยวกับเสียง แล้วให้นักเรียนหลับตาแล้วเปิดประสาทรับเสียง ประมาณ 10 นาทีประสาทสัมผัสเรามีห้าอย่าง แม้ลืมตาแต่โยงให้ไปถึงหู
หัวใจจิตศึกษาคือการมีสติคือการรู้ตัว รู้สิ่งที่ทำ สมาธิคือการจดจ่อกับสิ่งที่ทำ  พอสงบจะเกิดสิ่งที่ใคร่ครวญโดยเขียนออกมา ผลงานพี่น้ำฝน เกือบไม่ได้เรียนที่นี่ คนทุกคนล้วนมีปัญหาแต่ละคนจะจัดการอยีางไรถ้าฉันมีจะทบทวนๅว่ามันเกิดขึ้นอย่างไร บางปัญหาแก้ไม่ได้ฉันก็ปล่อยมันไป
_ วิปัสสนาคือการเข้าถึง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
_ โรงเรียนนี้มีสองอย่างเท่านั้นในการสอนคือ ปัญญาภายในนวตกรรมคือจิตศึกษา จิตศึกษาเป็นนวตกรรมไปสู่วิปัสสนาโดยมีสตินำไปสู่ปัญญา มีสามอย่างที่เกิดขึ้น ความรู้สึกทางกาย ความรู้สึกทางใจ ความคิด(อดีด อนาคต)

ปัญญาภายนอกนวตกรรมคือPBL ได้ทักษะการคิดมีสองตัวคือคิดสร้างสรรค์ คิดเชิงเหตุผล
เชิงเหตุผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ มโนทัศน์ นำไปสู่การคิดใหญ่ที่สุดคือคิดแบบมีวิจารณญาณ
PBL ทำให้เด็กมีโอกาสทำงานร่วมกัน ซึ่งต้องใช้ทักษะการสื่อสาร ทักษะการจัดการความรู้การเรียนรู้ร่วมกัน ได้นวตกรรม
จิตศึกษามีสามอย่างทำได้ทั้งวัน
กิจกรรมทำตอนใดก็ได้ หัวใจคือจิตวิทยาเชิงบวกและความเป็นชุมชน
ความเป็นชุมชนเน้นสถานที่ต้องสะอาด ร่มรื่นสงบ สัมพันธภาพที่ดี วิถีสม่ำเสมอ
สังเกตวิถีก่อนกลับบ้านของชั้น ป.ห้า นักเรียนยี่สิบเจ็ดคน ชาย 15 คน หญิง 12 คน
_ นั่งเป็นวงกลมเตรียมนักเรียนให้พร้อม
_ ทบทวนสิ่งที่เรียนมาในรอบวัน
_ นักเรียนทำงานกลุ่มและงานตนเองข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ครูต๋อย การให้คุณค่าของสิ่งต่างๆอย่ามองสิ่งไม่ดีของเขา เด็กทำตามเช่นครูจับหัวนักเรียนจับหัว นักเรียนทำตาม เช่นครูนับหนึ่ง นักเรียนต่อเป็นสอง
แพทเทิ้ลจิตศึกษา
_ เตรียมเด็ก
_ เข้าสู่กิจกรรม
_ สรุปเป้าหมายของกิจกรรม เช่น การเคารพคุณค่าของสิ่งต่างๆ การมีสมาธิ
เทคนิคการทำบอดี้สแกน
_ พูดให้ผ่อนคลายโดยไล่ไปตามจุดต่างๆของร่างกายไล่ตั้งแต่หัวจรดเท้าลมหายใจหายใจเข้าสบาย หายใจออกผ่อนคลาย
_ ใส่ข้อมูลด้านคุณธรรมจริยธรรมหรือคุณลักษณะบางอย่างที่เราต้องการเช่นเดินเข้าไปในบ้านหลังใหญ่แล้วค่อยก้าวเท้าเข้าไปใจรู้สึกผ่อนคลาย มองไปเผ็นหนังสือกองใหญ่จึงหยิบหนังสือวางให้เป็นระเบียบ ใช่คำว่า เรา ไม่ใช้คำว่านะคะ นะครับ จังหวะสม่ำเสมอ
_ ตอนปลุกให้ตื่นนับหนึ่งถึงสิบ. ให้ความหมายของการนับแต่ละจำนวนดึงเด็กกลับมารู้สึกตัวพร้อมเติมข้อมูลด้านบวก นับสิบเราจะตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่น
งานวันนี้เขียนสคริปส่ง ระบุชั้น สรุปจิตศึกษา สิ่งที่จะนำไปใช้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น