เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ไม้เรียวของครูปอสอง

ไม้เรียวของครูปอสอง
สาเหตุที่เลือกเรื่องนี้
_ เพราะสะท้อนชีวิตในวัยเด็ก
_ เพราะเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงปรากฎในสถานศึกษาปัจจุบัน
ความคิดเห็นต่อเรื่องไม้เรียวของครูปอสอง
_ หินเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจน แต่เป็นเด็กที่อยากรู้ อยากเห็น ซนบางครั้งก็ขาดความรับผิดชอบขาดความยั้งคิด
_ ขาดความรับผิดชอบที่เห็นชัดคือไม่ทำงานที่ครูมอบหมายจนหมดเวลา เพราะมัวแต่ดูพี่ปอหกคุยกัน
_ ขาดความยั้งคิดคือใช้ฝาน้ำอัดลมวาดนางฟ้าบนฝากระโปรงรถจนเสียหาย
_ สิ่งที่อยากรู้อยากเห็นและคำถามต่างๆของหินผู้ใหญ่มักมองว่าไร้สาระ น่ารำคาญ
_ ครูสวัสดีเป็นครูดุจริงจัง กำหราบเด็กๆด้วยไม้เรียว เสียงดุดัน
_ พฤติกรรมของครูจะไปกดความอยากของเด็กให้หมดไป จะทำให้เด็กกลัวไม่กล้าแสดงออก
_ ครูไม่เปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของเด็กๆทำให้ขาดความเข้าใจในตัวเด็ก
_ ครูเป็นผู้แสดงอำนาจต่อเด็กทั้งด้วยคำพูด ไม้เรียวเพราะอาจถือว่า อาวุโสกว่าทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ
_ ครูสอนไม่ได้ใช้คำถามปลายเปิดมีแต่คำถามปลายปิด นักเรียนจึงไม่มีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นเชิงเหตุผล
มองโดยรวมแล้วขาดโอกาสทั้งครูและนักเรียน
_ ครูก็ขาดโอกาสที่จะทำให้นักเรียนรัก ขาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้ถึงความรู้สึกนึกคิด ความเข้าใจ ความต้องการของเด็ก จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมให้เด็กสนใจได้และขาดโอกาสที่จะพัฒนาเด็กให้ได้ดีได้ ยังทำให้เด็กเกลียดตัวเอง เกลียดวิชาที่สอนอีกด้วย
_ การแสดงอำนาจเหนือเด็กอาจทำให้เด็กสงบได้ชั่วคราว แต่จะไปสกัดกั้นความสนใจใฝ่รู้ของนักเรียนถึงขั้นไม่อยากไปโรงเรียน เบื่อการเรียนเบื่อวิชาที่เรียนที่สำคัญเบื่อครูที่สอนด้วย
_ นักเรียนก็ขาดโอกาสที่จะทำให้ครูรัก ขาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ขาดโอกาสที่จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ในการพัฒนาตนเองจากครู ผลผลิตที่ได้จากครูประเภทดังกล่าวก็จะเป็นพวกไม่กล้าแสดงออก ไม่มีทักษะกระบวนการคิด ไม่มีภาวะการเป็นผู้นำหรือผู้ตามที่ดี
##. เด็กจะพูดถึงครูพิมใจดี คำว่า"ใจดี" ของเด็กหมายถึงอย่างไรเราไม่ทราบแต่เด็กร้องหาครูพิม แล้วหินมีพฤติกรรมอย่างไรระหว่างเรียนกับครูพิม ครูสวัสดีต้องเรียนรู้วิธีการของครูพิมหรือไม่อย่างไร##

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น