เป้าหมายหลัก

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ออกแบบจิตศึกษา


  ชื่อกิจกรรม ต่อจุดเป็นรูปภาพ

 นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ จานวนนักเรียน 27 คน

ผู้จัดกิจกรรม. ครูประเสริฐ  ครูแมว (ดำเนินกิจกรรม) ครูทองดี ครูสมาน (ถ่ายภาพ)

วัตถุประสงค์

) เพื่อใหผู้เรียนสามารถต่อจุดเป็นรูปภาพตามจินตนาการได้ 

) เพื่อฝากความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
) เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

๔. เพื่อฝึกสมาธิให้มีใจจดจ่อกับสิ่งที่ทำ

ขั้นนำ (๒ นาที)

กิจกรรม

-ให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม แล้วครูแมวพาทำเบรนยิมไล่นิ้ว๕นิ้วและพาทำท่าทางประกอบ(เพลงรักงอมแงม๑๖ท่า) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรม

ขั้นดำเนินกิจกรรม (๑๕นาที)

๑ . ครูประเสริฐแจกแผ่นกระดาษเวียนซ้ายและส่งสีเวียนขวาให้ทุกคน โดยวิธีส่งต่อกัน ซึ่งก่อนที่จะรับทุกคนจะไหว้ ขอบคุณเพื่อนอย่างนอบน้อม จนได้แผ่นกระดาษและสีครบทุกคน

๒. ให้เด็กเลือกใช้สีเมจิกต่อจุดให้เป็นรูปภาพตามใจชอบรูปอะไรก็ ได้ที่ตนเองเกิดจิตนาการขึ้น

๓. นักเรียนต่อจุดรูปเสร็จแล้วให้นักเรียนนำเสนอเพื่อนว่าตนเองต่อจุดเป็นรูปอะไรและตั้งชื่อรูปนั้นว่าอะไรทำไมถึงเป็นรูปนั้น

ขั้นสรุป (๓ นาที)

- ครูถามนักเรียนว่าวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้าง นักเรียนร่วมตอบคำถาม ครูพาสนทนาเพื่อให้ได้คำตอบสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย

บันทึกหลังกิจกรรม

สื่อ/อุปกรณ์

๑. กระดาษจุด

๒. สีเมจิก

๓. เพลงคลทื่นสมองต่ำ

๔. กล่องพลาสติกใส่สีและกระดาษ

๕. กล้องถ่ายรูป

- นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือดีมากและสามารถทำกิจกรรมนี้ได้ทุกคน สามารถบอกชื่อรูปที่ต่อและเหตุผลที่เลือกได้ด้วย

ทุกคนจะมีใจจดจ่อกับกิจกรรมที่จัดให้โดยไม่มีใครคุยกันเลย เพราะต้องใช้ความคิด วางแผนออกแบบ เตรียมภาษาสื่อสารเป็นต้น

- ครูขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจนักเรียนขอบคุณครูทุกคนและเตรียมเรียนวิชาต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น